BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

Thứ sáu - 21/04/2017 10:43

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GD THANH OAI

CÔNG ĐOÀN TH LIÊN CHÂU

 

 
 
 

 


Số:81/BC-CĐTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 
 
 

 


Liên Châu, ngày 13 tháng 9  năm 2016

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2015 - 2016

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016 - 2017

 

Năm học 2015 - 2016  là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Đất nước với thành công của Đại hội Đảng các cấp, là năm thứ ba toàn Ngành thực hiện Nghị quyết 29 Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XII về đổi mới căn bản, được sự chỉ đạo của Ban chi ủy, Phòng GD&ĐT Thanh Oai, Ban Chấp hành  công đoàn trường Tiểu học Liên Châu tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, kế hoạch phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

Ban chấp hành Công đoàn trường Tiểu học Liên Châu báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015 - 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017 như sau:

 

Phần thứ Nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2015 - 2016

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

        - Công đoàn trường TH Liên Châu hiện có 38 công đoàn viên. Trong đó biên chế: 29; Hợp đồng: 9

- Đội ngũ giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao. Chất lượng đội ngũ nhà giáo được nâng lên cả về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư­­­ phạm tạo sự chuyển biến về chất của hoạt động chuyên môn

- Tỷ lệ đạt chuẩn: 100%

 Đời sống CBGV,NV đã từng b­­­ước đ­­ược nâng lên, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của CBGV,NV được thực hiện tốt.

* Thuận lợi:

- Công đoàn luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sâu sát của Ban chi ủy, Công đoàn Phòng GD&ĐT Thanh Oai, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương.

- Đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn ổn định phát triển cả về số lượng và chất lượng, luôn nêu cao phẩm chất đạo đức, phát huy sức sáng tạo, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức tự bồi d­­­ưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm.

          - Đội ngũ cán bộ Công đoàn nhiệt tình trách nhiệm với công việc và với các hoạt động của Công đoàn.

          * Khó khăn:

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên có một số  giáo viên mới vào nghề lương thấp, kinh tế còn khó khăn, ảnh hưởng tới việc tham gia các hoạt động của trường.

- Số công đoàn viên là hợp đồng nhiều nên gặp rất nhiều khó khăn và chưa thực sự yên tâm công tác.       

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THANH OAI NĂM HỌC 2015 - 2016

1. Công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ CBGV,NV thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương công tác công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần đổi mới căn bản toàn diện nền GD&ĐT

Công đoàn trường Tiểu học Liên Châu đã phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động CBGV,NV thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn năm 2012. Chỉ thị của UBND Thành phố về Năm trật tự và văn minh đô thị 2015, Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Công đoàn đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo CĐCS triển khai thực hiện; tuyên truyền, vận động triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động do Ngành phát động; tuyên truyền chủ trương xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trường học, xây dựng môi trường giáo dục không có tệ nạn xã hội...

Công đoàn trường đã xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp. Phối hợp tốt với chuyên môn với Ban giám hiệu nhà trường tích cực đưa tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nội dung tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống gắn với việc thực thi pháp luật, nâng cao văn hoá, đạo đức nhà giáo, giữ vững kỷ cương đẩy lùi hiện tượng tiêu cực trong giáo dục, nhân rộng điển hình tiên tiến có tác động sâu sắc đến đội ngũ CBGV,NV.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong CBGV,NV nhân các ngày lễ lớn trong năm. Công đoàn đã phối hợp với BGH với các tổ chuyên môn phát động đợt thi đua đặc biệt, các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động nổi bật của ngành GD&ĐT Hà Nội. Cuộc thi đã khơi dậy, phát huy, tô đẹp thêm truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu học của người Hà Nội và dân tộc Việt Nam, niềm tự hào của các thế hệ nhà giáo, học sinh của ngành GD&ĐT Thủ đô.

Chỉ đạo công đoàn viên  đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có hiệu quả. Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cụ thể hóa trong việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tiếp tục tổ chức các hoạt động thông qua việc xây dựng kế hoạch cá nhân, tập thể về “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

   2. Công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động , tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBGV,NV luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên triển khai đạt kết quả tốt. Công đoàn trường đã ban hành các văn bản phối hợp hướng dẫn, công đoàn đã có nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả, tích cực tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CBGV,NV như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, thăm hỏi, giao lưu, toạ đàm, gặp mặt các thế hệ Nhà giáo. Đặc biệt, đã phối hợp với chuyên môn tổ chức Lễ kỷ niệm, tôn vinh biểu dương, khen thưởng các tập thể, nhà giáo tiêu biểu có thành tích xuất sắc.

Tích cực giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, các quy định đối với CBGV,NV, kiến nghị với chính quyền giải quyết các chế độ như tiền khen thưởng, chế độ BHXH, BHYT và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích CBGV,NV đã được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế của cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra, các quyền và lợi ích chính đáng của CBGV,NV được thực hiện đúng quy định, không có  trường hợp vi phạm về chế độ chính sách nhà giáo và người lao động.

Công đoàn trường đã quan tâm, phối hợp với BGH nhà trường tạo điều kiện tổ chức cho CBGV,NV đi tham quan, nghỉ mát, giao lưu học tập kinh nghiệm tại khu di tích Tây Thiên và Sa -Pa; quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ CBGV,NV và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn rủi ro.

Năm học 2015 -2016, Công đoàn tích cực tuyên truyền, vận động đông đảo đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các đợt ủng hộ, quyên góp với nhiều hình thức, biện pháp thích hợp, thể hiện lòng nhân ái trong cán bộ giáo viên, học sinh .

  - Xây dựng quỹ trợ cấp khó khăn của ngành năm học 2015 - 2016 được số tiền gần 10 triệu đồng.

  -Tham gia đóng góp xây dựng các nội dung từ thiện do cấp trên phát động như: quỹ hỗ trợ GD vùng sâu, vùng xa: 1450 000 đồng; quỹ vì người nghèo là 3814 000 đồng ; Quỹ vì biển đảo quê hương: 3521000 đồng; Quỹ xã hội: 540 000 đồng; Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 3521000 đồng; Ủng hộ lũ lụt thiên tai: 1250000 đồng. Ngoài ra Công đoàn còn vận động 100% Công đoàn viên tham gia ủng hộ quỹ xã hội, hiến máu nhân đạo…

  - Công đoàn còn phối hợp với BGH tổ chức tặng quà cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học giỏi.

 Trong năm học vừa qua, nhân dịp Tết nguyên đán, công đoàn  đã phối hợp với  BGH tặng quà 8 đồng chí là đoàn viên hợp đồng khó khăn với tổng số tiền 1600.000 đồng.

Ngoài ra Ban chấp hành Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi Đoàn viên Công đoàn trong toàn trường khi có việc hiếu, hỉ, ốm đau.

Công đoàn  phối hợp với BGH xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công “Ngày hội Văn hóa - Thể thao CBGV,NV năm học 2015-2016” và đã đạt  1 giải nhất, 2 giải nhì,

Công đoàn  đã phối hợp với BGH chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức ngay từ đầu năm học, Hội nghị đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, thông qua việc sửa đổi các qui chế phù hợp với từng năm học như Qui chế chi tiêu nội bộ, Qui chế thi đua khen thưởng, Qui chế làm việc, Qui chế phối hợp công đoàn và chính quyền, thoả ước lao động tập thể (với trường ngoài công lập) góp phần quan trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị và nền nếp kỷ cương trong công tác.

Công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động trong các trường học, cơ sở giáo dục luôn được coi trọng, vì mục tiêu an toàn cho CBGV,NV và học sinh. CĐGD các cấp đã quan tâm phối hợp chỉ đạo việc thành lập Ban an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong các đơn vị trường học, tăng cường kiểm tra công tác bảo hộ lao động (BHLĐ), thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên dạy các bộ môn thể dục, quốc phòng, thực hành thí nghiệm. Đồng thời lồng ghép với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với tiêu chuẩn xây dựng trường chuẩn quốc gia và tiêu chí an toàn học đường.

          3. Công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo

Các cuộc vận động và phong trào thi đua ngày càng được triển khai có chiều sâu.

           Phong trào thi đua “Hai tốt” được CBGV tích cực hưởng ứng qua các đợt hội giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp với tinh thần “Thiết thực - Hiệu quả”. Các cấp Công đoàn bằng nhiều hình thức đã quan tâm, động viên, hỗ trợ giáo viên dự thi đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Trong năm học đã có 26 giáo viên tham gia Hội giảng cấp trường, 16 giáo viên dự thi GV dạy giỏi cấp huyện;  4 GV thiết kế bài giảng điện tử giỏi cấp Huyện (trong đó có 1 giải nhất, 3 giải nhì. ) .

         Phong trào viết SKKN được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Vai trò của Công đoàn được khẳng định rõ nét thông qua các hình thức động viên, khuyến khích CBGV hưởng ứng tham gia. Nhiều SKKN có giá trị được phổ biến, áp dụng trong thực tế giảng dạy. Trong năm học 2015 - 2016 có 30 SKKN đạt cấp trường và 20 SKKN đạt cấp huyện, trong đó có 2 sáng kiến đạt loại C cấp Thành phố.

     Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo, xuất hiện thêm nhiều gương nhà giáo vượt khó vươn lên, tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nỗ lực phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, được học sinh tin yêu, quý trọng.

Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” được lồng ghép với các cuộc vận động lớn của Ngành. Công đoàn vận động CBGV,NV thực hiện nghiêm các quy định, quy chế chuyên môn, ngày công, giờ công lao động, đẩy mạnh dân chủ hóa trong trường học, xây dựng nội quy, quy chế đảm bảo dân chủ, công khai, chống các biểu hiện tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời làm tốt công tác thi đua, biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động.

            Phong trào “Giỏi việc nước-Đảm việc nhà tiếp tục được các cấp công đoàn hưởng ứng và tham gia tích cực.

         4. Công tác đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của , xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Năm học 2015 - 2016 Công đoàn trường đã xác định là năm đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt động công đoàn các cấp. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị kiến thức, kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn được quan tâm.

Việc thông tin tuyên truyền các hoạt động của công đoàn  đã có tiến bộ, các tin về hoạt động của công đoàn Ngành đã được đưa tin kịp thời trên trang Web của trường.

 Mối quan hệ giữa chuyên môn và Công đoàn được củng cố, duy trì, giữ vững các nguyên tắc phối kết hợp, tạo sự thống nhất chung trong nhận thức và hành động

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh là nội dung quan trọng của tổ chức Công đoàn. Công đoàn đã chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp quản lý, tranh thủ được sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong công tác phát hiện bồi dưỡng quần chúng tích cực giới thiệu cho cấp uỷ. Kết quả trong năm học đã có 2 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

             5. Hoạt động nữ công

Công Đoàn trường có số lượng nữ chiếm tỷ lệ trên 71% tổng số CBGV,NV , do đó công tác nữ công luôn được Công đoàn  quan tâm. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ huyện, Ban nữ công đã nghiên cứu, tham mưu xây dựng các văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động nữ công trong trường.

CĐ đã tích cực vận động nữ CBGV,NV hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát huy, đề cao những giá trị truyền thống của phụ nữ Việt Nam, xây dựng hình ảnh nữ nhà giáo năng động, hiện đại. Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10, Công đoàn đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Vai trò phụ nữ trong nhà trường và gia đình”, tổ chức tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình được vận động tuyên truyền tích cực tới CBGV,NV giúp hạn chế tỷ lệ sinh con thứ 3. Chính sách chế độ đối với lao động nữ được đảm bảo như chế độ thai sản, nuôi con nhỏ, đề bạt bổ nhiệm.

Nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3  công đoàn đã tổ chức tốt kế hoạch Nữ công qua các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới, hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT.

6. Công tác tài chính

            Công tác tài chính công đoàn  ngày càng đi vào nền nếp. Công đoàn đã có các biện pháp quản lý, thực hiện thu kinh phí và đoàn phí, công đoàn, thanh quyết toán tài chính năm 2015 đầy đủ, đúng hạn.

            Công đoàn  đã thực hiện nghiêm túc công tác thu, quản lý quỹ trợ cấp khó khăn .

            7. Hoạt động của Ủy Ban kiểm tra

         Ủy ban kiểm tra đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn tổ chức Khảo sát đánh giá hoạt động Công đoàn năm học 2015 - 2016.

8. Công tác phối hợp hoạt động và thông tin báo cáo

Mối quan hệ giữa chính quyền và công đoàn đ­ược củng cố, duy trì, giữ vững các nguyên tắc phối kết hợp, tạo sự thống nhất chung trong nhận thức và hành động. Công tác thông tin báo cáo với các cấp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định đảm bảo đúng thời gian và chất lượng báo cáo.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả nổi bật

Trong năm học 2015 - 2016, Công đoàn  đã phối hợp với chính quyền tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch. Công đoàn giáo dục đã phối hợp tích cực với chuyên môn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2015 - 2016; từng bước đổi mới, chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động, phù hợp với điều kiện của địa phương. Chú trọng thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống CBGV,NV. Các chế độ chính sách đối với nhà giáo cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Nhiều hoạt động Công đoàn được triển khai có chất lượng và hiệu quả như: Công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, tổ chức thành công cuộc thi viết kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành GD&ĐT Thủ đô; công tác phối hợp chăm lo xây dựng đội ngũ; Ngày hội văn hoá thể thao CBGV, NV ngành GD&ĐT. Phong trào ủng hộ nhân đạo, từ thiện tiếp tục được triển khai hiệu quả, đặc biệt ủng hộ Giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và công tác trợ cấp CBGV, NV, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ vì  biển đảo quê hương, quỹ vì người nghèo... Đội ngũ cán bộ Công đoàn nhiệt tình, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn hoàn thành các nhiệm vụ của Ngành. Hoạt động Công đoàn ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và toàn Ngành.

 * Bài học kinh nghiệm:          

- Tranh thủ sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng; sự phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền các cấp.

- Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ công đoàn và đoàn viên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm với công việc.

- Phân công rõ trách nhiệm của các thành viên Ban chấp hành, UBKT Công đoàn, từ đó phát huy được vai trò của từng thành viên trong các công việc cụ thể.

- Công đoàn đã xây dựng quy chế, phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn từng thành viên của cơ quan, phát huy được vai trò của Ban chấp hành Công đoàn ngành.

- Công đoàn đã xây dựng chương trình công tác phù hợp từng năm học, từng tháng, triển khai chương trình công tác sát thực, hiệu quả. Hệ thống văn bản chỉ đạo của Công đoàn  đã bám sát Nghị quyết, chương trình hoạt động của Công đoàn cấp trên và nhu cầu thực tiễn của ngành và cơ sở.

- Quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu, đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức, triển khai các hoạt động.

 

Phần thứ Hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016 - 2017

            Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, Ban chấp hành Công đoàn thống nhất xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Công đoàn năm học 2016 - 2017 như sau:

           1. Tuyên truyền, vận động đội ngũ CBGV,NV thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương công tác công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần đổi mới căn bản toàn diện nền GD&ĐT

Đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục trong CBGV,NV. Vận động CBGV,NV thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chủ tr­ương, chính sách, pháp luật của Nhà n­ước, các quy định của Ngành. Tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Xây dựng ch­ương trình hành động cụ thể để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

- Tuyên truyền vận động CBGV,NV xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch, mô phạm trong giao tiếp, ứng xử và trang phục trong nhà tr­ường, tích cực thực hiện cuộc vận động “ Xây dựng Nhà tr­ường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”.

- Chủ động tuyên truyền, bồi dư­ỡng, nêu gư­ơng và tôn vinh các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực từ cơ sở. Kết hợp việc xây dựng điển hình tiên tiến với đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong giáo dục

 - Tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong CBGV,NV, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, ý thức thực hiện Luật Giáo dục và Điều lệ trư­ờng học trong các cơ sở giáo dục; thực hiện nghiêm túc các quy định của Ngành. Nâng cao chất lư­ợng hoạt động tư­ vấn pháp luật của công đoàn . Vận động CBGV,NV đọc và nghiên cứu báo Lao động Thủ đô và Tạp chí Giáo dục Thủ đô để tiếp cận các thông tin của Ngành và Công đoàn.

- Công đoàn phối hợp chính quyền xây dựng kế hoạch, thực hiện các giải pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nâng cao chất lư­ợng giáo dục. Vận động CBGV tích cực thực hiện phong trào ‘Tự học - Tự bồi dưỡng”, tạo điều kiện để cán bộ giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới ph­ương pháp dạy học, quản lý giáo dục; xây dựng và phổ biến rộng rãi phần mềm giáo dục phục vụ ứng dụng CNTT trong các môn học.  Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Chủ động lựa chọn, bồi d­ưỡng đoàn viên ­ưu tú giới thiệu với cấp uỷ Đảng để bồi dưỡng kết nạp. Phấn đấu mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú để Chi bộ bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

          2. Làm tốt công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBGV,NV tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo

 - Chủ động tham gia quản lý, công đoàn  phối hợp chính quyền đồng cấp kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách của nhà giáo, chủ động giải quyết những tồn tại, v­ướng mắc tại cơ sở. Phối hợp chính quyền chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện, phư­ơng tiện làm việc của CBGV,NV, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với CBGV,NV, đặc biệt là chế độ BHXH, BHYT.

           - Tham gia xây dựng qui chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền . Tăng cư­ờng chỉ đạo thực hiện tốt Qui chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học. Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân và UBKT Công đoàn hoạt động theo đúng Luật định và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

          - Tiếp tục làm tốt công tác trợ giúp, thăm hỏi kịp thời cán bộ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, gia đình chính sách. Mở rộng các hình thức tham quan du lịch, đổi mới các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT . Chỉ đạo tổ chức “Giải bóng bàn CBGV,NV ngành GD&ĐT Hà Nội” cấp trường, cấp huyện  (từ tháng 9/2016 đến tháng 2/2017), cấp Thành phố (tháng 3/2017).

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác “Xã hội hóa giáo dục” và các cuộc vận động xã hội, nhân đạo trong Ngành; đẩy mạnh cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; nâng cao hiệu quả cuộc vận động “ Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh có khó khăn”; quan tâm đến giáo viên và học sinh các tr­ường còn gặp nhiều khó khăn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CBGV,NV thực hiện tốt chính sách Dân số - KHHGĐ.

 3. Tổ chức vận động CBGV,NV tích cực tham gia các phong trào thi đua; các cuộc vận động của Ngành, của xã hội góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ngành

 - Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tiếp tục vận động CBGV,NV thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành, đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gư­ơng đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Triển khai sâu rộng cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, quan tâm, xây dựng và nhân rộng các gương điển hình của cuộc vận động góp phần tạo nên nét đẹp riêng của Nhà giáo Thủ đô.

- Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Xây dựng trư­ờng học thân thiện, học sinh tích cực”, thường xuyên đổi mới phư­ơng pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu quả các giờ dạy để học sinh chủ động tích cực trong học tập và yêu thích môn học. Phối hợp tổ chức kiểm tra, đánh giá, công nhận danh hiệu “Tr­ường học thân thiện, học sinh tích cực” theo tiêu chí cụ thể.

 - Tổng kết 5 năm cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa, Nhà giáo mẫu mực, Học sinh thanh lịch”. Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, tăng cư­ờng nền nếp, kỷ cư­ơng, nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp nhà giáo: giỏi về chuyên môn, mẫu mực về phẩm cách; xây dựng môi trư­ờng giáo dục lành mạnh, thân thiện, nhà tr­ường văn hoá. 

        - Phối hợp chính quyền tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thư­ởng để đảm bảo khách quan, thực chất, xây dựng hợp lý phư­ơng thức đánh giá thi đua, cơ chế khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích những nhân tố mới, coi trọng tính thiết thực, hiệu quả của phong trào.

- Nâng cao chất lư­ợng phong trào thi đua “Hai tốt”, tổ chức tốt Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, vận động CBGV hư­ởng ứng tham gia Hội thi cấp huyện. Đẩy mạnh phong trào viết SKKN, tự làm đồ dùng dạy học trong CBGV,NV phổ biến, nhân rộng SKKN đ­ược xếp loại cao .

- Phối hợp làm tốt công tác sơ kết thi đua, biểu d­ương, khen th­ưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu và tuyên truyền nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

          4. Đổi mới nội dung và phư­ơng thức hoạt động Công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn ; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai Chư­ơng trình công tác công đoàn năm học 2016 -2017; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp phù hợp với điều kiện hoạt động cụ thể của trường góp phần nâng cao chất l­ượng hoạt động công đoàn.

          - Mở rộng hình thức bồi d­ưỡng, tập huấn công tác công đoàn, xây dựng kỹ năng và nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ công đoàn và ban TTND trư­ờng học.

           - Tiếp tục cải tiến, đổi mới công tác chỉ đạo và đánh giá hoạt động công đoàn theo hư­ớng thực chất, hiệu quả, sát cơ sở, sát đoàn viên. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào và hoạt động công đoàn, biểu d­ương kịp thời tập thể, cá nhân tiêu biểu.

            - Thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn, tăng c­ường công tác kiểm tra đồng cấp về thực hiện Điều lệ Công đoàn và công tác tài chính.      

Nơi nhận:

- LĐLĐ huyện;

- Phòng GD&ĐT;

- CĐ trường ;

- Lưu VP.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

 

 

 

Đỗ Thị  H Hồng Thúy

                                             

 

 

 

                                                       

 

 

 

                                                                                    

                                                                          

                                         

 

 

 

 

Tác giả bài viết: ĐÕ THỊ HỒNG THÚY

Nguồn tin: CÔNG ĐOÀN

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 176 | lượt tải:66
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây