Vì sự tiến bộ của phụ nữ

Thứ năm - 30/03/2017 04:21
Vì sự tiến bộ cửa phụ nữ
Báo cáo kết quả HĐ của Ban vì sự tiến bộ của phự nữ năm 2016
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG IỂU HỌC LIÊN CHÂU
 
Số 55/ BVSTBPN - GD
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 


 Liên Châu, ngày 20  tháng 12 năm 2016
 
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HÀNH ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ NĂM 2016 VÀ KẾT QUẢ THÁNG HÀNH ĐỘNG " CHUNG TAY XÓA BỎ BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI"
 
  Căn cứ Công văn số 3877/BVSTBPN-TCCB ngày 17/10/2016 của  Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và công văn số 594/BVSTBPN-GD của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai  về việc triển khai và báo cáo thực hiện hành động vì sự  tiến bộ phụ nữ của ngành Giáo dục Ban VSTBPN trường Tiểu học Liên Châu  báo cáo kết quả  hành động của của công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2016 như sau:
   I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Tổng số nữ CBGV,NV : 27
Trong đó: - Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn: 05
                 - Ban giám hiệu: 03.
Trình độ: Các nữ CBGV,NV  trong nhà trường đều đạt chuẩn. Trong đó có 12 đồng chí đại học, 11 đồng chí cao đẳng, 04 đồng chí trung cấp.
           Thuận lợi:
 - Hầu hết các đồng chí nữ đều có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 - Có năng lực sư phạm, có tinh thần trách nhiệm và nghị lực vượt khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao .
- Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sự nghiệp giáo dục, các đồng chí nữ luôn có ý thức tự học, tự rèn luyện, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
-  Có lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, hòa đồng với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh, phụ huynh, được phụ huynh, học sinh tin yêu.
 - Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ hoạt động có hiệu quả, giúp đỡ các đồng chí nữ vừa đảm bảo được việc nhà vừa hoàn thành tốt việc trường.
 - Hầu hết các đồng chí nữ đều có tuổi đời trẻ nên rất năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động tập thể, hưởng ứng các phong trào do Ngành và Công đoàn phát động; đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác, trong đời sống .
Khó khăn:
     Nhiều đồng chí nữ trong trường có tuổi nghề còn trẻ nên còn thiếu kinh nghiệm trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động đoàn thể nên đôi khi còn lúng túng trong công tác triển khai và thực hiện.
          Một số đồng chí nữ có hoàn cảnh khó khăn: con còn nhỏ, chồng làm xa, hoặc một số đồng chí nhà ở xa trường … nên đôi lúc còn hạn chế trong việc tham gia các hoạt động tập thể.
   II- MỤC TIÊU CHUNG:
  Tiếp tục quán triệt và thực hiện chỉ thị 15/BGD-ĐT ngày 19/9/2004 của Bộ GD&ĐT về việc đổi mới tăng cường công tác cán bộ nữ trong ngành giáo dục.
  Ban vì sự tiến bộ phụ nữ củng cố và hoạt động nhằm ổn định và cải tạo đời sống vật chất và tinh thần cho nữ CBVC trong nhà trường, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục xã nhà.
   III. KẾT QUẢ CỤ THỂ:
1) Kết quả Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động.
  - 100% nữ CBCC trong trường được đảm bảo chế độ lương và phụ cấp theo quy định như lương: ốm đau, thai sản...
  - Chị em phụ nữ trong trường có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn từ vốn đóng góp các quỹ do CĐ quản lý như góp quỹ tham quan... để phát triển kinh tế gia đình có 02 chị vay với số tiền là 18 000 000 đ.
2) Kết quả Thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục:
  - Làm tốt công tác vận động học sinh đến trường, đặc biệt là học sinh nữ.
  - Trong năm học không có HS nữ bỏ học, tạo điều kiện thuận lợi cho các học sinh nữ tham gia các hoạt động tập thể.
  - Ưu tiên cho chị em phụ nữ trong việc tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ. Động viên, tạo mọi điều kiện cho nữ cán bộ quản lý đi học bồi dưỡng về chính trị, quản lý nhà nước. Có 02 đồng chí nữ đã và đang học lớp Đại học tại chức.
  - 100% nữ CBVC tham gia học tin học và sử dụng thành thạo máy vi tính, truy cập Internet.
  - Bồi dưỡng cá nhân quần chúng điển hình có thành tích tham mưu với chi bộ, Đảng ủy xem xét kết nạp Đảng.Trong năm học có 02 đồng chí được kết nạp vào Đảng và 01 đồng chí đang được đề nghị chuẩn bị học lớp cảm tình Đảng.
3) Kết quả Thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
  - Chị em được khám sức khỏe định kỳ tại nơi khám BH y tế (Bệnh viện Đa khoa Thanh Oai) 2 lần/năm.
  - Chị em nữ thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, không có nữ sinh con thứ 3.
  - 100% nữ CBVC tham gia tốt việc thực hiện an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm.
  - 27/27 nữ CBVC hưởng ứng cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực.
  - Tổ chức cho CBVC nữ tham quan học tập các nơi; tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể tại trường hoặc dã ngoại Pinic như ngày 8/3 ngày 20/10.
4) Kết quả: Nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong việc tham gia quản lý trường học:
  - Hiện nay đã có 08 cán bộ quản lý trong trường là nữ. (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, TTCM, TPCM, CĐoàn…)
  - Tuyên truyền nâng cao vai trò, vị trí của nữ CBQL là tổ trưởng tổ chuyên môn và các công tác khác.
5) Kết quả: Tăng cường công tác quản lý của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ trong nhà trường.
  - Xây dựng ban VSTBPN và hoạt động có hiệu quả.
  - 100% cán bộ hoạt động trong lĩnh vực vì STBPN của nhà trường được tập huấn.
  - Xây dựng nguồn kinh phí thích hợp cho hoạt động của ban VSTBPN và quỹ thi đua khen thưởng cho hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ.
   IV. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN:
1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo:
  - Ban VSTBPN của trường tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương đối với sự nghiệp VSTBPN, bình đẳng giới, làm tốt công tác tham mưu, tạo điều kiện thời gian và vật chất để ban VSTBPN hoạt động thường xuyên có hiệu quả.
  - Củng cố kiện toàn ban VSTBPN theo định kỳ.
2) Tuyên truyền phổ biến và vận động:
  - Nhà trường thường xuyên tổ chức tuyên truyền về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về công tác nữ và bình đẳng giới cho nữ CBCC, tuyên truyền rộng rãi về chuẩn mực về người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
  - Tiếp tục quán triệt những nội dung chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước của ngành về những vấn đề có liên quan đến cán bộ phụ nữ trong cấp ủy chi bộ, chính quyền, đoàn thể.
  - Vận động nữ CBVC hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào do ngành phát động. Thực hiện hiệu quả dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phong trào từ thiện…
  - Hưởng ứng phong trào toàn dân: Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; duy trì nền nếp đơn vị có đời sống văn hóa tốt.
  - Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT trong nữ CBVC.
  - Sinh hoạt các chuyên đề chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như: 8/3, 26/3, 20/10, 20/11...
3) Chế độ chính sách:
  Phối hợp với các bộ phận trong nhà trường, thực hiện đảm bảo chế độ chính sách cho nữ CBVC trong mối tương quan bình đẳng giới.
4) Công tác phối hợp:
  - Phối hợp công đoàn trường chỉ đạo tốt các phong trào, các cuộc vận động như: “Hai không”, “Trường học thân thiện-học sinh tích cực”, “ Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng toàn diện”, cuộc vận dộng “ Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”
  - Giúp đỡ nữ CBVC Trong trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành nói chung, của trường nói riêng.
  - Phối hợp với ban dân số xã, Hội phụ nữ các cấp quan tâm đến trẻ em nữ có hoàn cảnh khó khăn.Đặc biệt trong năm 2016 đã tặng 40 xuất quà cho HS nữ thuộc gia đình hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
  - Phối hợp cùng địa phương duy trì tốt các chỉ tiêu phổ cập GDTHĐĐT.
  - Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường tổ chức gặp mặt nêu gương điển hình trong nhà trường nhân các ngày lễ lớn, để động viên chị em phấn đấu vươn lên trong giảng dạy và các hoạt động khác.
  - Ban VSTBPN nhà trường xây dựng kế hoạch lồng ghép giáo dục giới tính cho học sinh, phát động phong trào phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền thực hiện chương trình phòng chống ma túy…
  - Báo cáo tổng kết các mặt hoạt động của ban VSTBPN có đánh giá cụ thể từng mặt hoạt động.
  - Nhà trường quan tâm đến công tác nữ trong từng đợt thi đua và phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Tổ chức các hội thi trong và ngoài nhà trường như: thi giáo viên giỏi, thi viết chữ đẹp, hội thảo về sáng kiến kinh nghiệm…để khơi dậy tiềm năng của chị em trong các lĩnh vực khác nhau, tạo điều kiện cho chị em tham gia giao lưu học tập kinh nghiệm với các điển hình trong và ngoài nhà trường.
  - Ban VSTBPN nhà trường làm tốt công tác tham mưu với chi bộ, chính quyền, các đoàn thể trong việc tạo điều kiện thuận lợi để chị em nữ CBVC được tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 
   Nơi nhận:                                                                 TRƯỞNG BAN VSTBPN
- BGH;                                                                         CHỦ TỊCH CĐ
- Công đoàn ngành;
- Lưu VPCĐ;
 
 
                                                                    Đỗ Thị Hồng Thúy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ NĂM HỌC 2015-2016
 
Thời
gian
Nội dung Người
thực hiện
8,9/2015 - Thành lập Ban VSTBPN năm học 2015-2016.
- Tổ chức xây dựng kế hoạch hành động trong năm học.
- Tổ chức thực hiện hiệu quả 5 mục tiêu về sự tiến bộ phụ nữ.
- Tham mưu với lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt chế độ chính sách cho phụ nữ trong nhà trường.
- Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, lồng ghép trong các hoạt động nhà trường.
 
Ban VSTBPN,
CBGV,NVnữ
10,11,12/2015 - Tổ chức tuyên truyền về giới và bình đẳng giới trong nhà trường thông qua các sinh hoạt tập thể, các buổi sinh hoạt CLB, lao phát thanh của Đoàn trường...
- Lồng ghép giáo dục giới tính, sức khỏe vị thành niên, Luật Hôn nhân gia đình vào hoạt động GDNGLL.
- Phối hợp với Công đoàn tổ chức kỉ niệm ngày 20.10 và ngày 20.11.
- Phối hợp với Ban thực hiện Tiểu đề án 2 và Công đoàn để tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức người PNVN trong thời kỳ CNH,HĐH đất nước
- Phối hợp với các thôn, Hội phụ nữ trên địa bàn xã thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình.
- Giám sát việc thực hiện các chế độ cho chị em hưởng chế độ thai sản.
 
Ban VSTBPN,
CBGV,NVnữ, HS nữ
01,02/2016 - Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách của Đảng, pháp Luật nhà nước về phụ nữ…
- Tổ chức cho chị em trong trường tham gia hiệu quả các phong trào trong và ngoài nhà trường…
- Tiếp tục duy trì lồng ghép giới trong các hoạt động của nhà trường.
- Phát động phong trào đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng toàn diện.
Ban VSTBPN,
CBGV,NVnữ, HS nữ
03 /2016 - Tiếp tục duy trì lồng ghép tuyên truyền giáo dục về bình đẳng giới trong các hoạt động của nhà trường như thông qua CLB, hoạt động GDNGLL.
- Phối hợp với Ban thực hiện Tiểu đề án 2 và Công đoàn để tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức người PNVN trong thời kỳ CNH,HĐH đất nước
- Kết hợp với Công đoàn, Ban nữ công và Đoàn trường để tổ chức các hội thi chào mừng ngày 3.8( như thi văn nghệ, sáng tác thơ văn, thi nữ sinh thanh lịch, thi nấu ăn....)
- Tổ chức đề bạt giới thiệu dự nguồn là nữ lên cấp trên.
Ban VSTBPN,
CBGV,NVnữ, HS nữ
04,05/2016 - Tiếp tục tổ chức cho chị em thực hiện có hiệu quả các phong trào trong và ngoài nhà trường…
- Tiếp tục duy trì lồng ghép tuyên truyền giáo dục về bình đẳng giới trong các hoạt động của nhà trường.
- Giám sát việc thực hiện các chế độ cho chị em hưởng chế độ thai sản, chăm sóc trẻ.
- Tổng kết hoạt động VSTBPN, đề nghị lên cấp trên khen thưởng những cá nhân điển hình.
Ban VSTBPN,
CBGV,NVnữ, HS nữ
 
                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG  
Nơi nhận:                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- BGH;
- Công đoàn;
Báo cáo kết quả HĐ của Ban vì sự tiến bộ của phự nữ 2015-2016
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG IỂU HỌC LIÊN CHÂU
 
 
 
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 


 Liên Châu, ngày 20  tháng 12 năm 2016
 
 
 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ
TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN CHÂU
NĂM HỌC 2015 - 2016
 
  Căn cứ Công văn số 1849/BGDĐT-TCCB ngày 21/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chương trình công tác Vì sự tiến bộ Phụ nữ năm 2013; Quyết định số 1231/SGD&ĐT-BVSTBPN ngày 29/6/2012 của Giám đóc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc phê duyệt kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình giai đoạn 2012-2015. Ban VSTBPN trường THPT Trần Hưng Đạo  xây dựng kế hoạch hành động của của công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ năm học 2015 - 2016 như sau:
   I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Tổng số nữ CBGV,NV :
Trong đó: - Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn: 05
                 - Ban giám hiệu: 03.
Trình độ : Các nữ CBGV,NV  trong nhà trường đều đạt chuẩn. Trong đó có 14 đồng chí đại học,
12 đồng chí cao đẳng, 04 đồng chí trung cấp.
 
           * Thuận lợi:
 - Hầu hết các đồng chí nữ đều có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 - Có năng lực sư phạm, có tinh thần trách nhiệm và nghị lực vượt khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao .
- Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sự nghiệp giáo dục, các đồng chí nữ luôn có ý thức tự học, tự rèn luyện, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
-  Có lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, hòa đồng với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh, phụ huynh, được phụ huynh, học sinh tin yêu.
 - Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ hoạt động có hiệu quả, giúp đỡ các đồng chí nữ vừa đảm bảo được việc nhà vừa hoàn thành tốt việc trường.
 - Hầu hết các đồng chí nữ đều có tuổi đời trẻ nên rất năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động tập thể, hưởng ứng các phong trào do Ngành và Công đoàn phát động; đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác, trong đời sống .
* Khó khăn:
     Do phần lớn các đồng chí nữ trong trường có tuổi nghề còn trẻ nên còn thiếu kinh nghiệm trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động đoàn thể nên đôi khi còn lúng túng trong công tác triển khai và thực hiện.
          Một số đồng chí nữ có hoàn cảnh khó khăn: con còn nhỏ, chồng làm xa, hoặc một số đồng chí nhà ở xa trường … nên đôi lúc còn hạn chế trong việc tham gia các hoạt động tập thể.
   II- MỤC TIÊU CHUNG:
  Tiếp tục quán triệt và thực hiện chỉ thị 15/BGD-ĐT ngày 19/9/2004 của Bộ GD&ĐT về việc đổi mới tăng cường công tác cán bộ nữ trong ngành giáo dục.
  Ban vì sự tiến bộ phụ nữ củng cố và hoạt động nhằm ổn định và cải tạo đời sống vật chất và tinh thần cho nữ CBVC trong nhà trường, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục xã nhà.
   III. MỤC TIÊU CỤ THỂ:
1) Mục tiêu 1: Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động.
  - 100% nữ CBCC trong trường được đảm bảo chế độ lương và phụ cấp theo quy định như lương: ốm đau, thai sản...
  - Tạo mọi điều kiện để chị em phụ nữ trong trường có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn từ ngân hàng và vốn đóng góp các quỹ do CĐ quản lý như góp vốn xoay vòng, góp quỹ tham quan... để phát triển kinh tế gia đình.
2) Mục tiêu 2: Thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục:
  - Làm tốt công tác vận động học sinh đến trường .
  - Phấn đấu không có HS nữ bỏ học, tạo điều kiện thuận lợi cho các học sinh nữ tham gia các hoạt động tập thể.
  - Ưu tiên cho chị em phụ nữ trong việc tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ. Động viên, tạo mọi điều kiện cho nữ cán bộ quản lý đi học bồi dưỡng về chính trị, quản lý nhà nước.
  - 100% nữ CBVC tham gia học tin học và sử dụng thành thạo máy vi tính, truy cập Internet.
  - Bồi dưỡng cá nhân quần chúng điển hình có thành tích tham mưu với chi bộ, Đảng ủy xem xét kết nạp Đảng.
3) Mục tiêu 3: Thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
  - Có kế hoạch cho chị em khám sức khỏe định kỳ tại nơi khám BH y tế (Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam) 2 lần/năm.
  - Vận động chị em nữ trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, không có nữ sinh con thứ 3.
  - 100% nữ CBVC tham gia tốt việc thực hiện an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm.
  - Vận động 100% nữ CBVC hưởng ứng cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực.
  - Tổ chức cho CBVC nữ tham quan học tập các nơi; tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể tại trường hoặc dã ngoại Pinic.
4) Mục tiêu 4: Nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong việc tham gia quản lý trường học:
  - Hiện nay đã có 11 cán bộ quản lý trong trường là nữ. (Phó Hiệu trưởng, TTCM, TPCM, CĐoàn…)
  - Tuyên truyền nâng cao vai trò, vị trí của nữ CBQL là tổ trưởng tổ chuyên môn và các công tác khác.
5) Mục tiêu 5:
Tăng cường công tác quản lý của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ trong nhà trường.
  - Xây dựng ban VSTBPN và hoạt động có hiệu quả.
  - 100% cán bộ hoạt động trong lĩnh vực vì STBPN của nhà trường được tập huấn.
  - Xây dựng nguồn kinh phí thích hợp cho hoạt động của ban VSTBPN và quỹ thi đua khen thưởng cho hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ.
   IV. CÁC BIỆN PHÁP:
1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo:
  - Ban VSTBPN của trường tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương đối với sự nghiệp VSTBPN, bình đẳng giới, làm tốt công tác tham mưu, tạo điều kiện thời gian và vật chất để ban VSTBPN hoạt động thường xuyên có hiệu quả.
  - Củng cố kiện toàn ban VSTBPN theo định kỳ.
2) Tuyên truyền phổ biến và vận động:
  - Nhà trường thường xuyên tổ chức tuyên truyền về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về công tác nữ và bình đẳng giới cho nữ CBCC, tuyên truyền rộng rãi về chuẩn mực về người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
  - Tiếp tục quán triệt những nội dung chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước của ngành về những vấn đề có liên quan đến cán bộ phụ nữ trong cấp ủy chi bộ, chính quyền, đoàn thể.
  - Vận động nữ CBVC hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào do ngành phát động. Thực hiện hiệu quả dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phong trào từ thiện…
  - Hưởng ứng phong trào toàn dân: Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; duy trì nền nếp đơn vị có đời sống văn hóa tốt.
  - Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT trong nữ CBVC.
  - Sinh hoạt các chuyên đề chào mừng các ngày lễ lớn trong năm…
3) Chế độ chính sách:
  Phối hợp với các bộ phận trong nhà trường, thực hiện đảm bảo chế độ chính sách cho nữ CBVC trong mối tương quan bình đẳng giới.
4) Công tác phối hợp:
  - Phối hợp công đoàn trường chỉ đạo tốt các phong trào, các cuộc vận động như: “Hai không”, “Trường học thân thiện-học sinh tích cực”, “ Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng toàn diện”, cuộc vận dộng “ Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”
  - Giúp đỡ nữ CBVC Trong trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành nói chung, của trường nói riêng.
  - Phối hợp với ban dân số xã, Hội phụ nữ các cấp quan tâm đến trẻ em nữ có hoàn cảnh khó khăn.
  - Phối hợp cùng địa phương duy trì tốt các chỉ tiêu phổ cập GDTHĐĐT.
  - Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường tổ chức gặp mặt nêu gương điển hình trong nhà trường nhân các ngày lễ lớn, để động viên chị em phấn đấu vươn lên trong giảng dạy và các hoạt động khác.
  - Ban VSTBPN nhà trường xây dựng kế hoạch lồng ghép giáo dục giới tính cho học sinh, phát động phong trào phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền thực hiện chương trình phòng chống ma túy…
  - Báo cáo tổng kết các mặt hoạt động của ban VSTBPN có đánh giá cụ thể từng mặt hoạt động.
  - Nhà trường quan tâm đến công tác nữ trong từng đợt thi đua và phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Tổ chức các hội thi trong và ngoài nhà trường như: thi giáo viên giỏi, thi viết chữ đẹp, hội thảo về sáng kiến kinh nghiệm…để khơi dậy tiềm năng của chị em trong các lĩnh vực khác nhau, tạo điều kiện cho chị em tham gia giao lưu học tập kinh nghiệm với các điển hình trong và ngoài nhà trường.
  - Ban VSTBPN nhà trường làm tốt công tác tham mưu với chi bộ, chính quyền, các đoàn thể trong việc tạo điều kiện thuận lợi để chị em nữ CBVC được tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 
KẾ HOẠCH CỤ THỂ NĂM HỌC 2015-2016
 
Thời
gian
Nội dung Người
thực hiện
8,9/2015 - Thành lập Ban VSTBPN năm học 2015-2016.
- Tổ chức xây dựng kế hoạch hành động trong năm học.
- Tổ chức thực hiện hiệu quả 5 mục tiêu về sự tiến bộ phụ nữ.
- Tham mưu với lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt chế độ chính sách cho phụ nữ trong nhà trường.
- Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, lồng ghép trong các hoạt động nhà trường.
 
Ban VSTBPN,
CBGV,NVnữ
10,11,12/2015 - Tổ chức tuyên truyền về giới và bình đẳng giới trong nhà trường thông qua các sinh hoạt tập thể, các buổi sinh hoạt CLB, lao phát thanh của Đoàn trường...
- Lồng ghép giáo dục giới tính, sức khỏe vị thành niên, Luật Hôn nhân gia đình vào hoạt động GDNGLL.
- Phối hợp với Công đoàn tổ chức kỉ niệm ngày 20.10 và ngày 20.11.
- Phối hợp với Ban thực hiện Tiểu đề án 2 và Công đoàn để tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức người PNVN trong thời kỳ CNH,HĐH đất nước
- Phối hợp với các thôn, Hội phụ nữ trên địa bàn xã thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình.
- Giám sát việc thực hiện các chế độ cho chị em hưởng chế độ thai sản.
 
Ban VSTBPN,
CBGV,NVnữ, HS nữ
01,02/2016 - Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách của Đảng, pháp Luật nhà nước về phụ nữ…
- Tổ chức cho chị em trong trường tham gia hiệu quả các phong trào trong và ngoài nhà trường…
- Tiếp tục duy trì lồng ghép giới trong các hoạt động của nhà trường.
- Phát động phong trào đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng toàn diện.
Ban VSTBPN,
CBGV,NVnữ, HS nữ
03 /2016 - Tiếp tục duy trì lồng ghép tuyên truyền giáo dục về bình đẳng giới trong các hoạt động của nhà trường như thông qua CLB, hoạt động GDNGLL.
- Phối hợp với Ban thực hiện Tiểu đề án 2 và Công đoàn để tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức người PNVN trong thời kỳ CNH,HĐH đất nước
- Kết hợp với Công đoàn, Ban nữ công và Đoàn trường để tổ chức các hội thi chào mừng ngày 3.8( như thi văn nghệ, sáng tác thơ văn, thi nữ sinh thanh lịch, thi nấu ăn....)
- Tổ chức đề bạt giới thiệu dự nguồn là nữ lên cấp trên.
Ban VSTBPN,
CBGV,NVnữ, HS nữ
04,05/2016 - Tiếp tục tổ chức cho chị em thực hiện có hiệu quả các phong trào trong và ngoài nhà trường…
- Tiếp tục duy trì lồng ghép tuyên truyền giáo dục về bình đẳng giới trong các hoạt động của nhà trường.
- Giám sát việc thực hiện các chế độ cho chị em hưởng chế độ thai sản, chăm sóc trẻ.
- Tổng kết hoạt động VSTBPN, đề nghị lên cấp trên khen thưởng những cá nhân điển hình.
Ban VSTBPN,
CBGV,NVnữ, HS nữ
 
                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG  
Nơi nhận:                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- BGH;
- Công đoàn;
 
 

Tác giả bài viết: Đỗ Thị Hồng Thúy

Nguồn tin: Trường Tiểu học Liên Châu

 Tags: tiến bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 176 | lượt tải:66
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây